میوه نوروزی

شناسه : 278689
میوه نوروزی

در راستای تنظیم بازار میوه نوروزی در بیش از 150محل در سطح شهر میوه دولتی شامل پرتقال با نرخ مصوب1000 تومان وسیب درختی به نرخ 1700 تومان توزیع میگردد

آدرس کوتاه :