مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد شد

شناسه : 89847938

مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد شد

مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد

آدرس کوتاه :