مزایده عمومی واگذاری موقت مدیریت و بهره برداری مجموعه شب بازار

شناسه : 91886440
آدرس کوتاه :