مزایده باسکول تمام اتوماتیک سازمان

شناسه : 278859
مزایده باسکول تمام اتوماتیک سازمان

آگهی مزایده

مزایده گذار:سازمان میادین میوه و تره بارشهرداری یزد

موضوع مزایده:

واگذاری یک دستگاه باسکول 60تنی تمام اتماتیک  واقع در میدان میوه و تره بار

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده:مبلغ ضمانت در مزایده  84000000 ریال میباشد که میبایست نقدا به حساب جاری 1002148772نزد بانک شهر شعبه خیابان شهید مطهری یزد واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک رمزدار به حساب فوق الذکر پرداخت نمایند.در ضمن نرخ پایه جهت قیمت گذاری ماهیانه  70000000ریال اعلام میگردد.

محل دریافت اسناد:یزد-بلوار مدرس-میدان مرکزی میوه و تره بار طبقه فوقانی مسجد امور اداری سازمان

زمان فروش اسناد:از تاریخ درج آگهی به مدت 17روز

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج میباشد

به پیشنهادهای فاقد امضا و مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد

چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی به عهده برنده خواهد بود.

تاریخ انتشار اول:5/10/90

تاریخ انتشار دوم:12/10/90

 

آدرس کوتاه :