فراخوان عمومی سازمان میوه و تره بار

شناسه : 278599
فراخوان عمومی سازمان میوه و تره بار
1 - نجات جان انسانها ، مهار و اطفاءحريق و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن
2- برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امورمربوط به آتش نشاني و خدمات ايمني 
3 - آموزش هاي لازم در امور آتش نشاني وخدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامههاي زمان بندي شده
 -4 ايجاد وتوسعه ايستگاههاي مورد نياز ،و بهره برداري از آنها
 -5 نظارت بر عمليات موسسات ، و شذکتهايدولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني
6 - انجام ترتيبات لازم جهت مقابله وتمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي
 -7 نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمنيساختمانها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون ( زلزله ، آتشسوزي ، برق گرفتگي ، سيل ، بمبارانهاي شيميائي اتمي و .....)
آدرس کوتاه :