صورتجلسه مورخ 28/4/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278879
صورتجلسه مورخ 28/4/90 هیات مدیره سازمان

صورت جلسه مورخ 28/4/90  هیات مدیره سازمان

1-پیرو بند 2 صورتجلسه مورخ 21/4/90 موضوع خرید خودروحمل زباله موضوع مجددا مطرح شد وباتوجه به توضیحات مسئول امور مالی سازمان و عدم پیش بینی در بو دجه سال جاری مقرر گردید در همین سال خریداری شود و اعتبار آن در اصلاحییه بودجه لحاظ گردد

2- با عنایت به مصوبه هیات مدیره مورخ 19/2/90 مقرر شد سازمان نسبت به خریداری یک دستگاه آبسرد کن مطابق مشخصات ارائه شده توسط سازنده دستگاه ثبت شده بهشماره169 مورخ 19/2/90 با ظرفیت500لیتر وبه قیمت 000/25000بیست و پنج میلیون ریال از آقای علی رضا ابویی خریداری ودر محل میدان میوه وتره بار نصب گردد

 

آدرس کوتاه :