صورتجلسه مورخ 27/6/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278939
صورتجلسه مورخ 27/6/90 هیات مدیره سازمان

صورتجلسه هیات مدیره مورخ 27/6/1390

1 . در پاسخ به استعلام سازمان ازاداره حقوقی شهرداری وجواب وصول شده به شماره 505/26392 -12/6/90 موضوع در خواست مستاجر غرفه شماره 5 میدان مبنی برواگذاری حق وحقوق خود از غرفه مذ کور به وکیل مطابق وکالتنامه ارایه شده مقرر گردید جهت ارایه توضیحبیشتر ورفع برخی ابهامات از نماینده اداره حقوقی شهرداری دعوت بعمل آید در جلسه هیات مدیره حاضر گردد.

    

 

جلسه راس ساعت 18.30 با ذکر صلوات خاتمه یافت 

 

 

آدرس کوتاه :