صورتجلسه مورخ 21/4/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278849
صورتجلسه مورخ 21/4/90 هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه مورخ 21/4/90 هیات مدیره سازمان

1 . باعنایت به درخواست شهرداری محترم یزد به شماره 204/61317 مورخ 23/12/1389 مقرر گردید مبلغ 000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) تحت عنوان حق سرپرستی به شهرداری یزد پرداخت ( توسط سازمان ) گردد .

2 .بمنظور جمع آوری و حمل زباله و ضایعات در میدان میوه و تره بار مقرر گردید سازمان نسبت به خریداری یک دستگاه خودرو حمل زباله تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال ( پانصد میلیون ریال )

3 . ضرورت حفر یک حلقه چاه فاضلاب برای میدان میوه و تره بار مطرح شد مقرر گردید تا جهت تسریع در کار تا سقف مبلغ 000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) بصورت واگذاری توسط سازمان قرارداد منعقد و اقدام شود .

4 . درخواست سازمان برای هدیه روز مرد به پرسنل مطرح شد مقرر گردید همانند شهرداری محترم یزد اقدام شود .

5 . مقرر گردید سازمان در اسرع وقت نسبت به تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی برای سال 1389 اقدام نماید .

جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 30: 18خاتمه یافت  

 

آدرس کوتاه :