صورتجلسه مورخ 2/2/92 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279109
صورتجلسه مورخ 2/2/92 هیات مدیره سازمان

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدودهمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/ 9223000161  مورخ 01 /02/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو شنبه مورخ 02/02/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

نامه شماره 25/38/15/6/3913 مورخ 27/1/92 پلیس راه فرماندهی انتظامی استان یزد با موضوع دسترسی به میدان میوه وتره بار به شماره ثبت  922300188 مورخ 02/02/92  سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد مطرح ومقرر گردید مدیرعامل این  نامه را به معاون حمل ونفل وترافیک شهرداری معاون عمرانی وفنی شهرداری و معاون شهرسازی ومعماری شهرداری برای اظهار نظر واقدام منعکس وپیگیری نماید.و پاسخ ارسالی از طرف معاون حمل ونقل وترافیک به پلیس راه فرماندهی انتظامی ارسال گردد.

02

نامه شماره 400/920003489  مورخ 01/02/92 شهردار محترم یزد با موضوع لغو ابلاغ شماره 445/91003980 مورخ 06/09/92  به نام آقای مهندس مهدی مهدوی (مدیر توسعه شرکت دوان ایرانیان ) مطرح و اعضای هیات مدیره نیز از زحمات ایشان تقدیر وتشکر نموداند. ضمنا" مقرر گردید اموری که توسط ایشان انجام می شد توسط مدیرعامل پیگیری شود.

03

نامه شماره 144/920003309  مورخ 01/02/92 شهردار محترم یزد با موضوع ابلاغ شیوه نامه ارجاع کار به سازمانهای وابسته شهرداری یزد مطرح وبا توجه به تسریع وتسهیل در امور،کاهش هزینه ها و... ونهایت تحقق اهداف شهرداری در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان مقرر شد . این سازمان نیز همانند دیگر سازمانهای شهرداری از این شیوه نامه تبعیت و در امور به آن عمل نماید. و در صورت وجود ابهاماتی موضوع را به شهرداری منعکس نماید.

جلسه باذكر صلوات در ساعت 16 به پا يان رسيد.                                                                                                                                                                                                                                                    

         علی بمان جوکار                       فرامرز رمضاني                وحیدرضا خباززاده                            علی اکبر دهقان            سیدمحمودکشفی پور              محمد صلواتي                                                                                             معاون خدمات شهری ورئيس                 كا رشناس عضو هيات مديره                        نماینده شورای اسلامی شهر در                                          کارشناس وعضو هیات مدیره               کارشناس وعضو  هیات مدیره                              مدیرعامل                           

 

 

آدرس کوتاه :