صورتجلسه مورخ 10/5/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278889
صورتجلسه مورخ 10/5/90 هیات مدیره سازمان

صورتجلسه مورخ 10/5/90هیات مدیره سازمان

1.      موضوع نامه شماره 1812 مورخ19/3/90 سازمان مدیریت پسماند شهردای یزد در خصوص حمل زباله های تولیدی میدان میوه وترهبار همراه با نرخنامه مشخص شده مطح گردید مقرر شد ضمن هماهنگی با سازمان مذکور آنالیزهای انجام کار  از آن سازمان اخذ وموضوع مجددا جهت تصمیم گیری در جلسه آتی مطرح شود .

2.      درخواست آقای غلامحسین خواجویی نژاد ثبت شده به شماره 614 مورخ 4/5/90 در خصوص واگذاری غرفه شماره 5 میدان میوه و تره بار توسط مستاجر مربوطهئ آقای بلبلی نیا به ایشان متابق و کالت نامه  شماره 4543 دفتر خانه 72 یزد مطرح شد مقرر گدید ثوابق به اداره محترم حقوقی شهرداری ارسال و نظر خواهی شود و نتیجه جهت تصمیم گیری در جلسات آتی هیات مدیره مطرح گردد

(ضمنا  درخواست های مشابه برای دیگر غرفه ها نیز به همین صورت اقدام شود).                

 

آدرس کوتاه :