سیصدو بیستمین صورتجلسه مورخ 24/4/92 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279149
سیصدو بیستمین صورتجلسه مورخ 24/4/92 هیات مدیره سازمان

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوبیستمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/776 922300  مورخ 22 /04/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو  شنبه مورخ 24/04/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

درخواست آقای حاجی حسن سهیلی پور بهره بردار غرفه 8 B   به شماره ثبت  922300774مورخ  22/4/92سازمان میادین میوه وتره بار  با موضوع در خواست انصراف مطرح ومقرر شد ابتدا با توجه به نامه مورخ 23/4/92 آقای رضا زحمت کش ودر صورت تمایل ایشان غرفه ها (B8 با B18 ) تعویض گردد و در صورت عدم اقدام توسط نامبرده با توجه به درخواست آقای مجید دهقان (بهره بردار ستاره دار ) به شماره ثبت  922300772مورخ  22/4/92سازمان میادین میوه وتره بار ،  غرفه به نامبرده تحویل وعقد قرارداد بهره برداری از تاریخ 1/5/92 تا پایان سال جاری  انجام پذیرد . ضمنا" حق آقای حاج حسن سهیلی پور در فاز C محفوظ می باشد.

02

درخواست متصدی وعاملیت فروش شرکت تعاونی روستائی یزد (30-2 )  به شماره ثبت 922300728 مورخ 15/4/92 سازمان میادین میوه وتره بار با موضوع اخذ مجوز برای تهیه وبهره برداری سردخانه در غرف تحت بهره برداری مطرح وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع مصوب ومقرر گردید. فقط امکان استفاده از سرد خانه های کوچک وسیار در غرف می باشد.

03

رونوشت نامه شماره 151 مورخ 12/04/92 اتحادیه صنف میداندار ومیوه فروش یزد با موضوع اعلام نواقص فاز AوB به شرکت سازه پایدار سده یزد مطرح ومقرر گردید مدیرعامل تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نماید.

04

 مدیرعامل گزارشی  در اجرای مفاد بند چهار از 316 صورت جلسه مورخ 20/03/92 هیات مدیره با موضوع پیگیری از مسکن وشهرسازی استان یزد برای واگذاری 20هکتار از اراضی جنب میدان میوه وتره بار مرکزی یزد (پیامبر اعظم (ص)) ارائه و نامه 502/920015655 مورخ 12/04/92 سرپرست اداره املاک وقراردادهای شهرداری یزد و100865 مورخ 25/11/91 اداره کل راه وشهرسازی استان یزد( مخالفت شده ) قرائت شد. ومقرر گردید موضوع توسط مدیرعامل به استحضار شهردار محترم نیز برسد.

05

نامه شماره 921001242 مورخ 20/04/92 شورای اسلامی شهر یزد با موضوع ارسال درخواست شماره 172/92 25/2/92 مدیرعامل کانون جهادگران استان یزد برای واگذاری یک واحد عرضه محصولات غذائی وکشاورزی در میدان جدید مطرح وبا توجه به شرایط فعلی(کمبود غرفه ) امکان در اختیار قراردادن غرفه به این عزیزان توسط سازمان نمی باشد.

06

نامه شماره 445/920016926 مورخ 22/04/92 شهرداری یزد به شرکت سازه پایدار سده با موضوع اعلام نیازهای ضروری در فاز AوB میدان مرکزی میوه وتره بار مرکزی قرائت و مطرح گردید. مقرر شد در صورت عدم اقدام توسط سرمایه گذار در مهلت مشخص ، با تامین اعتبار توسط شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.

آدرس کوتاه :