سلسله جلسات کمیته درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 92342308

سلسله جلسات کمیته درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محمدرضا دشتی ضمن برشمردن وظایف سازمان افزود : سازمان ساماندهی مشاغل شهری میتواند یکی از سازمان های درآمدزای شهرداری باشد که باید با هدف گذاری و برنامه ریزی به اهداف خود برسد .

به گزارش روابطعمومی سازمان ،در اولین جلسه کمیته درآمدی سازمان که با حضور مرتضایی ندیر درآمد شهراری یز برگزار شد راههای افزایش درآمد سازمان بررسی شد .

 

در این جلسه محمدرضا دشتی ضمن برشمردن وظایف سازمان افزود : سازمان ساماندهی مشاغل شهری میتواند یکی از سازمان های درآمدزای شهرداری باشد که باید با هدف گذاری و برنامه ریزی به اهداف خود برسد .

 

محمد رضا دشتی گفت : بازارهای چندگانه حمایتی سازمان جدای از مسائل حمایتی  دارای درآمد پایدار میباشد که امید است تعدادی بازار تخصصی دیگر نیز سالجاری به درآمد سازمان و خدمت همشهریان اضافه گردد .

 

دراین جلسه مرتضایی مدیر درآمد شهرداری یزد با تاکید بر اینکه ضرورت توجه به مشاغل مزاحم شهری یک اصل جدی است گفت : آمادگی دارم هرگونه مساعدت را درسرآغاز این طرح در اختیار بگذارم افزود: پیشنهاد بنده این است شهر را به چند منطقه تبدیل نمائیم و بر اساس اولویت به سراغ مناطق برویم و مشاغل را به صورت درجه بندی تفکیک نمائیم .

مرتضائی افزود : یکی ز راهای کمک به خروج سریعتر مشاغل مزاحم اعمال عوارض بر روی شغل مزاحم است که این موضوع ساز وکار پایه ای مناسبی را در شهرداری دارد که میتوان ملاک عمل قرارداد.

 

مرتضایی ضمن استقبال از برگزاری جلسه آمادگی واحد درآمد را برای تسریع در موضوع اعلام نمود .

 

 

 

.

آدرس کوتاه :