تلفن

شناسه : 279089
تلفن

 

شماره تلفن دفتر مدیر عامل:  8282890

شماره تلفن امور اداری: 8282891

فکس: 8282891

روابط عمومی و امور حقوقی: 8282893

واحد عوارضی: 8282894

کارپردازی و واحد خدمات: 8282895

 

آدرس کوتاه :