تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

شناسه : 89459456

تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

آدرس کوتاه :