تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

شناسه : 89459403

تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

تقدیر شهردار از عملکرد مدیران بهره بردار بازارچه های میوه وتره بار سلامت

آدرس کوتاه :