تاریخچه سازمان میادین میوه وتره بار

شناسه : 278749
تاریخچه سازمان میادین میوه وتره بار

تاریخچه سازمان میادین میوه وتره بار وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از اوایل سال 1382 راه اندازی شده ومحل استقرار آن فعلا در محل میدان مرکزی میوه وتره بار واقعدر ابتدای بلوار مدرس می باشد. 

آدرس کوتاه :