تاریخچه سازمان

شناسه : 278709
تاریخچه سازمان

 

تاریخچه سازمان میادین میوه وتره بار

سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری ازاوایل سازمان1382 راه اندازی شده ومحل استقرار آن فعلا در محل میدان مرکزی میوه وتره بار واقعدر ابتدای بلوار مدرس میباشد 

آدرس کوتاه :