بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از شرکت بسته بندی سبزیجات در میبد

شناسه : 86596998

بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از شرکت بسته بندی سبزیجات در میبد

بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از شرکت بسته بندی سبزیجات در میبد

آدرس کوتاه :