آگهی مزایده عمومی

شناسه : 36141361

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

 

 

موضوع مزایده :

 سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نظر دارد تعداد 17 غرفه خود را جهت انجام فعالیت هایی از قبیل میوه ، تره بار ، خشکبار به صورت اجاره به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و صلاحیتدار واگذار نماید.

مبلغ و نوع سپرده جهت شرکت در مزایده : مبلغ شرکت در مزایده 10/000/000 ریال می باشد که میبایست نقداً به حساب جاری 1002148772 نزد بانک شهر شعبه خیابان شهید مطهری یزد واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک رمز دار و یا اوراق بهادار به حساب فوق الذکر پرداخت نمایند

زمان فروش اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت 17 روز کاری می باشد

محل دریافت اسناد : یزد – جاده کنارگذر – جنب پادگان شهید صدوقی – میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری یزد ساختمان اداری سازمان – امور مالی

به پیشنهادهای فاقد امضاء و مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود

قیمت پایه اجاره ماهیانه برای هر یک از غرفه ها به همراه سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد

 

 

روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

 

 

آدرس کوتاه :