اولین جلسه انجمن صنفی میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار برگزار گردید

شناسه : 91953261

اولین جلسه انجمن صنفی میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار برگزار گردید

در این جلسه که با حضور نماینده اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد مباحث مربوط به وظایف انجمن ، شرایط اعضا بررسی گردید .

اولین جلسه انجمن صنفی میدانداران میوه وتره بار استان یزد بنا به دعوت قبلی و با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور نماینده اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد مباحث مربوط به وظایف انجمن ، شرایط اعضا بررسی گردید .•    در پایان جلسه با تصمیم گیری و رای اعضاء هیئت مدیره و بازرس انجمن انتخاب گردیدند.

آدرس کوتاه :