افتتاح بازارچه میوه وتره بار سلامت شماره 5 پارک بزرگ شهر (مارکار)

شناسه : 86709325

افتتاح بازارچه میوه وتره بار سلامت شماره 5 پارک بزرگ شهر (مارکار)

افتتاح بازارچه میوه وتره بار سلامت شماره 5 پارک بزرگ شهر (مارکار)

آدرس کوتاه :