اطلاعیه فوت مرحوم شادروان اکبر وحدانیان از پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

شناسه : 90429396

اطلاعیه فوت مرحوم شادروان اکبر وحدانیان از پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

اطلاعیه فوت مرحوم شادروان اکبر وحدانیان از پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

آدرس کوتاه :