آدرس بازارچه های میوه وتره بار سلامت شهرداری یزد

شناسه : 86709723

آدرس بازارچه های میوه وتره بار سلامت شهرداری یزد

آدرس بازارچه های میوه وتره بار سلامت شهرداری یزد

آدرس کوتاه :