گپ و گفت صمیمانه سید محمد رستگاری با جمعی از میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 92005632

آدرس کوتاه :