همجواری و همراهی با یکدیگر حول نقاط مشترک موضوع اولین نشست صمیمانه نشست صمیمانه سرهنگ حدادی فرمانده پادگان شهید صدوقی و محمد رضا دشتی رئیس سازمان

شناسه : 91053648

آدرس کوتاه :