نشست هماهنگی امور اداری شهرک مشاغل مزاحم شهری با رویکرد شناسایی دقیق و برنامه ریزی منظم برگزار گردید

شناسه : 90287318

نشست هماهنگی امور اداری شهرک مشاغل مزاحم شهری با رویکرد شناسایی دقیق و برنامه ریزی منظم برگزار گردید

نشست هماهنگی انور اداری شهرک مشاغل مزاحم شهری با رویکرد شناسایی دقیق و برنامه ریزی منظم برگزار گردید

نشست هماهنگی امور اداری شهرک مشاغل مزاحم شهری با رویکرد شناسایی دقیق و برنامه ریزی منظم برگزار گردید

 

اولین نشست هماهنگی بررسی مسائل و موارد امور اداری شهرک مشاغل مزاحم شهری با حضور جناب آقای ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان

 

ساماندهی مشاغل شهری و آقای انتظار قائم مسئول سابق امور هماهنگی شهرک بررسی گردید

 

 

در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته تاکنون ارائه گردید

 

 

 

ابوالقاسم ابوالحسنی در این جلسه خواستار شناسایی دقیق و برنامه ریزی منظم جهت انتقال مشاغل و تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و کامل برای کلیه

 

واحدهای شهرک شد

 

 

 

در پایان جلسه کلیه موارد اداری و مستندات شهرک مشاغل مزاحم شهری با حضور نماینده حراست وحقوقی به سازمان ساماندهی مشاغل شهری تحویل گردید

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :