نشستی صمیمانه با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

شناسه : 92523416

آدرس کوتاه :