مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد

شناسه : 89848011

مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد

مهدی جمالی نژاد شهردار منتخب شورای شهر یزد

آدرس کوتاه :