مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه عرضه میوه، ماهی و سبزه عید نوروز سال 98

شناسه : 91791032

مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه عرضه میوه، ماهی و سبزه عید نوروز سال 98

مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه عرضه میوه ، ماهی و سبزه عید نوروز سال 98

برای دریافت مدارک مزایده کلیک نمایید

آدرس کوتاه :