مزایده روز بازار سازمان

شناسه : 92910875

مزایده روز بازار سازمان

 

دعوتنامه شركت در مزایده عمومی

واگذاری موقت مدیریت و بهره برداری مجموعه روز بازار

علاقه مندان برای دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت 7 الی 13 روز یکشنبه مورخ 20/11/1398 لغایت روز شنبه مورخ 03/12/1398 به آدرس ذیل مراجعه نمایند

 

آدرس کوتاه :