متن متحرک

شناسه : 278619
متن متحرک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«امید دارویی است که شفا نمیدهد ،اما درد را قابل تحمل میکند»
 
 
آدرس کوتاه :