صورتجلسه هیات مورخ 18/1/92 مدیره سازمان

شناسه : 279099
صورتجلسه هیات مورخ 18/1/92 مدیره سازمان

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدونهمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/ 922300034  مورخ 8 1 /1/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو شنبه مورخ 19/1/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

نامه شماره 922300028 مورخ 18/1/92  سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد با موضوع درخواست بعضی از غرفه داران برای تغیر در ساختار محوطه اطراف (حذف پیاده روها یا فضای سبز و.. ) غرفه ها مطرح ومقرر گردید مدیرعامل این گونه درخواست ها را به شرکت سازه پایدار سده یزد جهت تصمیم گیری ودر صورت نیاز، اقدام منعکس نماید

02

مدیرعامل  سازمان  گزارشی از اقدام اخیر مسئولین تیپ الغدیر در راستای مسدود کردن بعضی از مسیر های فرعی دسترسی کشاورزان به میدان را  از مسیر زیرگذرو دسترسی تیپ ارائه نمود واعضا تاکید نموداند طی نامه ای این قدام وعواقب بعد از آن به فرماندهی محترم تیپ الغدیر با توجه به توافقات قبلی  منعکس شود. تا انشاا... قبل از هرگونه حادثه ناگواری  با همکاری وهم اندیشی طرفین این مهم انجام پذیرد.

03

مدیرعامل  سازمان  گزارشی از روند عقد قراردادهای جدید (متن تهیه شده قرارداد- میزان حق بهره برداریها و... ) در جلسه ارائه نمود ومقرر شد به استناد مفاد ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن ومیادین وغرفه توزیع میوه مصوب 1/11/74 و با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (بند یک از صورت جلسه مورخ 29/9/91 ) مدیرعامل نسبت به عقد قرار داد برای مدت یک سال اقدام نماید. تا انشاا... در حد اقل زمان ممکن این مهم انجام گیرد. ومتن قرارداد به تایید اداره حقوقی شهرداری یزد نیز برسد.

جلسه باذكر صلوات در ساعت 16 به پا يان رسيد.

         علی بمان جوکار                       فرامرز رمضاني                وحیدرضا خباززاده                             سیدمحمودکشفی پور              محمد صلواتي                                                                                                                                 معاون خدمات شهری ورئيس                      كا رشناس عضو هيات مديره                                   نماینده شورای اسلامی شهر                                   کارشناس وعضوعلی البدل                                  مدیر عامل 

 

 

 

آدرس کوتاه :