صورتجلسه مورخ9/3/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278809
صورتجلسه مورخ9/3/90 هیات مدیره سازمان

 

 

صورتجلسه مورخ 9/3/90 هیات مدیره سازمان

1-گزارش حسابداری سازمان به شماره 264 -7/3/90 موضوع قرارداد شرکت چند منظوره شهر زیبا  برای تامین نیروی انسانی سازمان مطرح شد مقرر گردید حد اکثر تا سقف 25درصد قرارداد به شرکت مزبور ابلاغ شود ضمنا در صورت مشخص شدن برنده مناقصه قبل از پایان زمان قرارداد سازمانمیتواند در صورت صلاح و صرفه سازمان با برنده مناقصه قرارداد منعقد نماید .

2-نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگاه در خصوص تعیین اجرت المثل و اجاره بهای غرفه شماره .... میدان به مستاجرین ..................................وارده به شماره 583-2/3/90 مطرح شد با عنایت به سوابق و مصوبات شورای اسلامی شهر ذر مورد اجاره بهای غرفه ها برای سال 87و1388 و سایر موارد مقرر گردید نسبت به کارشناسی انجام گرفته اعتراض و درخواست تجدید کارشناسی شود.

3-موضوع تحویل اسناد و مدارک مالی سازمان حسب در خواست اداره امور مالیاتی یزد و همچنین گزارش حسابرسی مالی سازمان و سایراطلاعات به آن اداره مطرح شد مقرر گردید به جهت وحدت رویه بین کلیه سازمانها ی شهرداری با معاونت محترم اداری مالی شهرداری هماهنگی و هر گونه دستور بفرمایند اقدام شود.

 

آدرس کوتاه :