صورتجلسه مورخ30/3/90هیات مدیره سازمان

شناسه : 278819
صورتجلسه مورخ30/3/90هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه مورخ 30/3/90 هیات مدیره سازمان

1-آقای مهندس رمضانی (مدیر امور مشارکتهای شهرداری) گزارش از پیشرفت فیزیکی پروژه میدان مرکزی میوه و تره بار را به جلسه ارائه نمودند طبق گزلرش عملیات عمرانی بلوکهای BوA درحدود 90درصد و بلوک E درحدود 20درصد و بلوک D برابر 70درصد انجام گرفته ،ساختمانهای جنبی پیش بینی شده در بلوک F از نظر انتخاب پیمانکار تعیین و تکلیف شده و اخیرا تحویل زمین صورت گرفته است.

بلوک C فعلا متوقف و عملیات اجرایی آن شروع نشده است ضمنا تجاریهای  پیش بینی شده در بلوک G در سردرب ورودی و باسکول ها و سایر ابنیه ای که در این راسته پیش بینی شده عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

2-در خصوص عقد قرارداد اجاره با مستاجر غرفه های میدان میوه و تره بار و همچنین باسکول دستی وقهوه خانه موجود در میدان برای سال جاری موضوع مطرح مقرر گردید با عنایت به سوابق مطابق کارشناسی که توسط کارشناس رسمی دادگاه صورت گرفته و مصوبه شورای اسلامی شهر در این رابطه بند هفتم مصوبه مورخ 28/1/90 آن شورا عقد قرار داد با مستاجرین صورت گیرد. 

 

آدرس کوتاه :