صورتجلسه مورخ 8/8/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279019
صورتجلسه مورخ 8/8/90 هیات مدیره سازمان

صورتجلسه مورخ 8/8/90 هیات مدیره سازمان

1.موضوع ساخت بازارچه های محلی عرضه میوه وترهبار در سه منطقه شهر که زمین مورد نیاز قبلا از سازمان مسکن وشهر سازی خریداری شده مطرح گردید با عنایت با اینکه در جلسه اخیر در محل حوزه معاونت محترم برنامه ریزی استانداری نیز طرح وتصمیم گیری بعمل آمده تا حتی المکان با مشارکت سازمان تعاون روستایی استان یزد پروژه ها اجرا شود مقرر گردید بعد از ابلاغ صورتجلسه  مذکور موضوع در جلسه عنوان تا برنامه ریزی عملیاتی  شدن آن صورت پذیرد

2. درخواست سازمان ثبت دبیر خانه به شماره 977 مورخ 11/7/90 موضوع مسدود نمودن حسابهای بانکی سازمان نزد بانک ملی مطرح شد بدلیل نا کافی بودن سرویس دهی بانک شهر با در خواست موافقت نگردید و مقررشد حسابهای موجود سازمان نزد بانک ملی نیز کماکان دایر باشد

3.جلسه راس ساعت 7:20 خاتمه یافت

 

آدرس کوتاه :