صورتجلسه مورخ 24/5/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278909
صورتجلسه مورخ 24/5/90 هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه هیات مدیره مورخ 24/5/1390

1 . درخواست حسابداری سازمان به شماره ثبت 727مورخ 23/5/90 موضوع عقد قرارداد با شرکت پست یزد برای مبادله – توزیع و ارائه سایر خدمات پستی در سال جاری مطرح شد با عنایت به ضرورتکار مقرر گردید مطابق پیشنهاد اقدام و به صورت واگذاری با آن شرکت قرارداد منعقد شود   

 

جلسه راس ساعت 14:20 با ذکر صلوات خاتمه یافت 

 

آدرس کوتاه :