صورتجلسه مورخ 16/4/90هیات مدیره سازمان

شناسه : 278839
صورتجلسه مورخ 16/4/90هیات مدیره سازمان

 

 

صورتجلسه مورخ 16/4/90 هیات مدیره سازمان

1 . طبق دستور کار جلسه موضوع بررسی حقوق معوقه سازمان از کارکرد باسکول تحت اجاره آقایانمحمود رضا مکی و غیر و با حضور آقایان هاشم دهقان و عباس دهقان فیروز آباد دو نفر از مستاجرین باسکول مطرح و پرونده بطور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و حداکثر زیادی نسبت به موضوع و پرداخت حقوقات سازمان بابت اجاره باسکول با آنان صورت گرفت و لیکن با عنایت به اینکه خواسته های متصدیان باسکول با نظرات اعضای جلسه مطابقت داشت ( تفاوت فاحش داشت ) لذا توافقی صورت نگرفت و مقرر شد سازمان ضمن هماهنگی با اداره حقوقی شهرداری با یکنفر کارشناس حقوقی مجرب ترجیحاً با آقای سلیمی ویا آقای دکتر هاشمی که با شهرداری محترم یزد همکاری دارند قرارداد منعقد نماید تا بعنوان وکیل سازمان موضوع پرونده را در محاکم قضایی دنبال و اقدام لازم بعمل آورند .

 

آدرس کوتاه :