سیصدوبیست ودومین جلسه هيأت مديره سازمان مورخ14/5/92

شناسه : 279179
سیصدوبیست ودومین جلسه هيأت مديره سازمان مورخ14/5/92

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوبیست ودومین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/887 922300  مورخ 12 /05/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو  شنبه مورخ 14/05/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

 به استناد مفاد بند 4 ماده 23 اساسنامه سازمان (وظایف واختیارات مدیرعامل )مدیرعامل گزارش گردش درآمد وهزینه تیر ماه سال جاری را حیث درآمد وهزینه به هیات مدیره ارائه نمود. ومقرر شد برابر ضوابط ومقررات اقدام شود.

02

مدیرعامل گزارشی با موضوع تغییر وتحول در سیستم ومدیریت سرمایه گذار در پروژه ارائه داد ومقرر شد همچنان مجموعه شهرداری (سازمان میادین میوه وتره بار ) با سرمایه گذار همراهی وهمکاری داشته باشد.

03

نامه شماره 114/920020226 مورخ 13/05/92  شهرداری یزد با موضوع توافقنامه واگذاری ایستگاه گاز میدان مرکزی میوه وتره بار مرکزی یزد مطرح ومقرر شد در قالب توافقات انجام شده فی مابین شهرداری وشرکت عمران ومسکن سازه پایدار سده یزد اقدام شود.

04

نامه شماره 922300894 مورخ 13/05/92 سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد  با موضوع تعین تکلیف پرداخت 4 ماه اجاره غرفه B8 مربوط به آقای حاج حسن سهیلی پور مطرح وبا توجه به مصوبات مربوطه قبلی هیات مدیره(بند یک 320 جلسه هیات مدیره مورخ 24/4/92 )موافقت شد با توجه به عدم انعقاد قرارداد با نامبرده در زمان فوق الذکر، غرفه مذکور در مدت باقی مانده به بهره بردار جدید تحویل وقرارداد منعقد گردد.

05

 در اجرای بند 6 صورت جلسه مورخ 6/3/92  هیات مدیره (315) ،  مدیرعامل  مصوبه نهائی شورای محترم اسلامی شهر یزد را که طی نامه شماره 200/920030085 مورخ 12/05/92 شهرداری  به سازمان ابلاغ نموده است  را قرائت نمود. اعضاء مصوب نموداند طی نامه ای مبلغ تخفیف به شهردارمحترم اعلام تا تصمیم لازم معمول گردد.

06

مدیرعامل گزارشی از همکاری بموقع وکامل آقای مهندس کشفی پور( مدیر محترم منطقه سه شهرداری یزد ) در خصوص  در اختیار قراردادن ماشین آلات راه سازی وآسفالت برای رفع مشکل پیش آمده در میدان ارائه نمود . که اقدام ایشان مورد تقدیر و تشکر اعضاء قرار گرفت.

آدرس کوتاه :