سریس رایگان اتوبوس خط واحد از سه پایانه درون شهری به میدان مرکزی میوه و تره بار

شناسه : 1939310
سریس رایگان اتوبوس خط واحد از سه پایانه درون شهری به میدان مرکزی میوه و تره بار

سرویس  رایگان اتوبوس خط واحد بین پایانه های درون شهری شهداء محراب،میدان امام علی وسه را شحنه به میدان مرکزی میوه و تره بار دایر شد

براساس تاکید اعضای محترم شورای اسلامی شهر ونظر مساعد شهردار محترم در راستای تکریم ارباب رجوع وسهولت در تردد مردم از مرکز شهر به میدان مرکزی میوه و تره بار سه دستگاه اتوبوس روزانه از ساعت 6 صبح ازپایانه های فوق الذکردر مسیر بلوارشهید دشتی –میدان شهیدآقابابایی-بلوارشهید جعفر زاده- میدان فتح المبین و میدان مرکزی میوه و تره بار و بلعکس را پوشش میدهد.

 

آدرس کوتاه :