ساماندهی وانت بارها اولویت نخست در زیباسازی مبادی ورودی شهر است

شناسه : 91723002

ساماندهی وانت بارها اولویت نخست در زیباسازی مبادی ورودی شهر است

سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد با بیان اینکه بصورت ضربتی نمی توان این معضل حضور فروشندگان سیار را حل نمود افزود: یکی از اولویت های شهرداری ید در مبادی ورودی شهر حل معضل توقف وانت بارهای سیار است که با رویکرد ساماندهی تا حل و رفع معضل باید رنامه ریزو هماهنگی لازم صورت پذیرد

در جلسه ای که با حضور سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد ، صالحیان معاون خدمات شهریو سپنتا نیک نام رئیس کمیسیون خدمات و محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و سیف الدینی رئیس اداره پیشگیری شهرداری یزد برگزار شد اهم موارد در خصوص ساماندهی وانت بارها مطرح و تصمیم گیری لازم صورت گرفت .

 

در این جلسه سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد با بیان اینکه بصورت ضربتی نمی توان این معضل حضور فروشندگان سیار را حل نمود افزود: یکی از اولویت های شهرداری ید در مبادی ورودی شهر حل معضل توقف وانت بارهای سیار است که با رویکرد ساماندهی تا حل و رفع معضل باید رنامه ریزو هماهنگی لازم صورت پذیرد .

محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد نیز با بیان این موضوع که طرح ساماندهی وانت بارها با رویکرد ساماندهی در چند نقطه خاص و با نظرخواهی از وانت بارها صورت  خواهد پذیرفت

 

دشتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته همچون ثبت نام تشکیل پرونده ، راستی آزمایی  را ازجمله اقداماتی دانست که که سهولت اقدامات را بعدی را برای سازمان هموار نموده است .

آدرس کوتاه :