سازمان تعاونی روستایی

شناسه : 278769
سازمان تعاونی روستایی

با عنایت به اختصاص سهمیه پیاز به این استان وکمک به مصرف کنندگان تشکل های تحت نظارت این سازمان آماده

عرضه مستقیم محصول در سطح شهر یزد از قیمت بازار را دارند .

آدرس کوتاه :