دیدار و جلسه معتمدان شهرک مشاغل فنی یزد با محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

شناسه : 92004472

آدرس کوتاه :