دومین جلسه مشترک بادل نظر در مورد اجرای اقدامات اتباع غیر ایرانی در سال جدید در میدان مرکزی با حضور میدانداران و رئیس سازمان

شناسه : 90965644

آدرس کوتاه :