دسترسی محلی میدان مرکزی با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال ساماندهی میشود

شناسه : 1939326

ایجاد دسترسی محلی و ساماندهی خروجی میدان با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال

در راستای سهولت دسترسی کشاورزان محلی پنج پارچه آبادی  تولید کننده میوه جات و صیفی جات  اطراف یزد وبا همکاری مقامات سپاه یزد و استفاده از پل زیر گذر پادگان شهید صدوقی  دسترسی محلی  ایجاد گردید

مقرر است اتوبوس خط واحد و خانوار مراجعه کننده نیز از این دسترسی استفاده نمایند هزینه این دسترسی و همچنین ساماندهی خروجی میدان یک میلیاردو پانصد میلیون تومان میباشد

آدرس کوتاه :