جلسه هم اندیشی در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده شهر یزد

شناسه : 90485948

جلسه هم اندیشی در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده شهر یزد

جلسه هم اندیشی در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده شهر یزد

جلسه هم اندیشی با نماینده معاونت معماری و شهرسازی پیرامون طرح شناسایی و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده  شهر یزد

آدرس کوتاه :