جلسه تنظیم بازار شب عید با مدیران بهره بردار

شناسه : 88858478

جلسه تنظیم بازار شب عید با مدیران بهره بردار

جلسه تنظیم بازار شب عید با مدیران بهره بردار بازارچه های شهرداری یزد ورئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های کشاورزی

آدرس کوتاه :