توسعه شهرک مشاغل فنی با عزم واراده و هماهنگی و شروع فازهای جدید

شناسه : 91730463

توسعه شهرک مشاغل فنی با عزم واراده و هماهنگی و شروع فازهای جدید

محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر نیز به عدم توجه به نهاد و دستگاههای اجرائی در زمینه مشاغل اشاره کرد و افزود : ایجاد مشاغل غیرمرتبط و در برخی موارد مزاحم ، هزینه هایی را به شهر و شهرداری متحمل می کند که با رویکرد یکنواخت سازی و یکسان سازی در یک مجموعه از بسیاری از هزینه های آن می توان جلوگیری نمود

در جلسه که با سید عباس مشکات با سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی ، محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد و محمد رضا دشتی رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد برگزار شد .

 

در این جلسه محمدرضادشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با بیان این موضوع که توسعه شهرنشینی و رسیدن به شهر زیست پذیر و آرم بدون خروج مشاغل مزاحم از شهر امکان پذیر نیست افزود : وجود مشاغل مزاحم آنهم در برخی موارد در بافت مسکونی شهر آرمش را از ساکنان ربوده است و خروج آنها با یک زمان بندی و هدفگذاری امکانپذیر است .

محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر نیز به عدم توجه به نهاد و دستگاههای اجرائی در زمینه مشاغل اشاره کرد و افزود : ایجاد مشاغل غیرمرتبط و در برخی موارد مزاحم ، هزینه هایی را به شهر و شهرداری متحمل می کند که با رویکرد یکنواخت سازی و یکسان سازی در یک مجموعه از بسیاری از هزینه های آن می توان جلوگیری نمود .

 

سید عباس  مشکات نیز با بیان قوانین جدید در واگذاری زمین های دولتی در این زمینه افزود : قطعا در زمینه همت و پشتکار صورت گرفته در زمینه خروج مشاغل مزاحم از بستر شهر ،هر آنچه در حیطه وظایف ما باشد اقدام خواهیم کرد ودر این زمینه همراه شهرداری خواهیم بود

آدرس کوتاه :