تاریخ تشکیل

شناسه : 9058640

سازمان میادین میوه وتره بار از سال 1382تشکیل گردیده است  .

آدرس کوتاه :