تارخچه سازمان

شناسه : 278739
تارخچه سازمان

تاریخچه سازمان میادین میوه وتره بار وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد 

سازمان میادین میوه وترهبار شهرداری یزد از اوایل سال 1382 راه اندازی شده ومحل استقرار آن در محل میدان مرکزی میوه وتره بار واقعدر ابتدای بلوار مدرس میباشد

 

آدرس کوتاه :