بازدید کارشناسان ساماندهی مشاغل و امور حقوقی و قراردادهای شهرداری یزد از روند اجرائی سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

شناسه : 90966401

آدرس کوتاه :